Søg
0

Udlejning

Se vores lejebetingelser her:

Såfremt andet ikke aftalt finder nedenstående betingelser, med de i Allinge Byggemarked og Trælasthandel A/S (idet følgende benævnt udlejer) prisliste angivne priser og retningslinjer, anvendelse for enhver udlejning af materialer.

Lejemålet varighed og beregning.

Lejemålet begynder fra om med den dag det lejede forlader udlejers plads til og med den dag det lejede materiale afmeldes eller afleveres på udlejers plads. Den daglige leje beregnes for hele lejeperioden uanset om det udlejede benyttes eller ej.

Der regnes normalt med 5 dages arbejdsuge af 8 timer med mindre andet fremgår af prisliste eller aftales anvendes det lejede på lørdag, søndag- og helligdage beregnes disse som lejedage.

Al udlejning til private beregnes efter kalenderdage.

Lejer er forpligtet til at afholde enhver udgift der kan henføres til lejers besiddelse og brug af det lejede, herunder alle offentlige udgifter som følger af brugeren af det lejede, ligesom lejer er forpligtet til at refundere udlejeren et hvert beløb som udlejer måtte blive forpligtet til at betale til tredje mand som følge af lejerens anvendelse af det lejede.

Levering og transport.

Lejer afholder alle udgifter til det lejedes transport fra og til udlejers plads, montering, demontering, afhentning og betjening, samt alle udgifter til brændstof, smørring, elektricitet mv., idet lejeren ikke inkluderer nogen form for driftsudgifter.

Lejer er forpligtet til at anvende den type brændstof og olie som oplyses af udlejer.

Ved afhentning eller evt. levering af det lejede er udlejer berettiget til at afkræve lejer legitimation.

Vedligeholdelse af aflevering.

Det lejede skal afleveres rengjort og i samme stand som ved modtagelse. Efter det lejedes aflevering på udlejers plads foretages eftersyn. Evt. skader som følge af overlast, forkert anvendelse / behandling eller manglende rengøring betales af lejer. Manglende rengøring er fastsat til 600,- inkl. moms.

Ejendomsret:

Udlejer har ejendomsretten til det lejede og lejer er ikke berettiget til at sælge, pantsætte eller foretage andre tilsvarende dispositioner over det lejede, ligesom lejer ikke er berettiget til at overlade eller udleje det lejede til tredje mand uden udlejers skriftlige samtykke.

Risiko og ansvar:

Lejer bærer enhver risiko for det lejede og dets betjening, såvel i forhold til udlejers i forhold til 3 mand. Bortkommer eller det udlejede helt eller delvist ødelagt, uanset af hvilken årsag, er lejer forpligtet til at erstatte de lejede til dagspris. Udlejer påtager sig ikke noget ansvar for eventuelle tab opstået for lejer i forbindelse med anvendelsen af det lejede. Herunder ansvaret for driftstab avancetab, tidstab eller lignende.

Udlejer er til enhver tid berettiget til uden forudgående varsel at forlange en besigtigelse af udlejede.

Forsikring:

Udlejer har tegnet forsikring dækkende for det lejede, dog således at lejer ved skader omfatter af forsikringsdækningen er forpligtet til at betale den selvrisiko som afkræves udlejer af forsikringsselskabet, pt. kr. 5000,-.

Inkl. i leje er p.t.7,50 % af lejen til dækning af forsikring samt miljøafgift (1 %).

Lejer er ved tyveri af det lejede, hærværk eller lignende skader forpligtet til både at give meddelelse herom til udlejer og at anmelde det til det stedlige politi indenfor 24 timer efter at skaden er opstået eller konstateret.

Skader som opstår ved forsat eller grov uagtsomhed eller anden brug af det lejede som ikke dækker under udlejers forsikring betales af lejer.

Betalingsbetingelser:

Betaling af det lejede beregnes ved lejeaftalens indgåelse og betales kontant, medmindre der er indgået aftale om kredit med udlejer.

Udlejer er berettiget til at opkræve depositum i forbindelse med lejeaftalens indgåelse.

Misligholdelse:

Udlejer er uden varsel berettiget til at ophæve lejeaftalen og kræve erstatning, såfremt lejer, på noget for udlejer væsentlig punkt, misligholder forpligtelser ifølge lejeaftalen.

Går lejer konkurs standser sine betalinger, indleder forhandlinger om tvangsakkord eller frivillig akkord er udlejer berettiget til uden varsel at ophæve lejeaftalen med mindre lejeren/boet inden for 8 dage at have modtaget opfordringer hertil indtræder i lejeaftalen og stiller sikkerhed for lejens betaling.

Værneting:

For lejeaftalen er dansk ret gældende og enhver tvist mellem udlejer og lejer afgøres ved udlejers værneting Retten Bornholm.